از طریق لینک زیر میتوانید پیگیری بار را انجام دهید:

http://www.cargoserv.com/tracking.asp