مقررات صادرات و واردات 1395
 دانلود
قسمت اولحیوانات زنده، محصولات حیوانی
 دانلود
قسمت دوممحصولات نباتی
 دانلود
قسمت سومچربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های …
 دانلود
قسمت چهارممحصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و …
 دانلود
قسمت پنجممحصولات معدنی
 دانلود
قسمت ششممحصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
 دانلود
قسمت هفتممواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء …
 دانلود
قسمت هشتمپوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
 دانلود
قسمت نهمچوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، …
 دانلود
قسمت دهمخمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
 دانلود
قسمت يازدهممواد نسجی و مصنوعات از این مواد
 دانلود
قسمت دوازدهمکفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، …
 دانلود
قسمت سيزدهممصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,…
 دانلود
قسمت چهاردهممروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات …
 دانلود
قسمت پانزدهمفلزات معمولی و مصنوعات آنها
 دانلود
قسمت شانزدهمماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و …
 دانلود
قسمت هفدهموسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
 دانلود
قسمت هجدهمآلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،…
 دانلود
قسمت نوزدهماسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 دانلود
قسمت بيستمکالاها و مصنوعات گوناگون
 دانلود
قسمت بيست ويكماشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
 دانلود